Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

By on Sie 22, 2013 in Blog o audytach | 0 comments

Sprzedawca internetowy stał się w ostatnich latach coraz popularniejszym zawodem , ze względu na ogromny wzrost wykorzystywania Internetu do celów handlowych, co jest związane z ogromnym zapotrzebowaniem ze strony konsumentów. Handel w Internecie jest bardzo wygodny, szybki i stosunkowo prosty tak dla sprzedawcy, jak i konsumenta, jednak prawodawstwo stawia przed obiema stronami pewne wymogi oraz obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacji, który leży po stronie sprzedawcy.

O czym należy poinformować na stronie i w regulaminie Sklepu Internetowego

Obowiązek informacyjny ma na celu dostarczenie wiedzy dla potencjalnego klienta na temat obszaru działalności sklepu, danych kontaktowych oraz zasad na podstawie których dokona zakupu i ewentualnej reklamacji produktu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, obowiązek informacji klienta musi zostać spełniony przez sprzedawcę najpóźniej w chwili przedstawienia mu propozycji zawarcia umowy.  W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży przez Internet, chwila przedstawienia umowy trwa niejako permanentnie stąd też niektóre informacje muszą znajdować się na stronie internetowej sprzedawcy np. w regulamin sklepu internetowego.

Jakie więc informacje są wymagane przez prawo? Art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów praz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 271 ze zm.) podaje katalog przykładowych informacji, jakie należy przedstawić konsumentowi, czyli:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcyoraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, atakże numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególnościcła i podatki,
4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,o których mowa w art. 10 ust. 3 (na przykład gdy świadczenie usług zostało rozpoczęte, dostarczania prasy czy usług w zakresie gier hazardowych),
7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość,jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mającharakter wiążący,
9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłelub okresowe,
10) miejscu i sposobie składania reklamacji,
11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 (gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony to każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny z zachowaniem terminu 1 miesięcznego).

Nie jest to katalog zamknięty, co oznacza, że przedsiębiorca może udostępniać więcej informacji, by lepiej zaprezentować swoją działalność a klientowi dać większą możliwość wyboru oraz sprawić, że nie będzie miał zastrzeżeń do oferowanych produktów, także po dokonaniu transakcji. Dlatego tez opisy i fotografie zamieszczone na stronie sklepu stają się integralną częścią oferty co niesie za sobą konsekwencje prawne, gdyż konsument powinien otrzymać towar oznaczony w ofercie i z nią zgodny.

Przepisy wyżej wymienionej ustawy są bardzo podobne do wymogów informacyjnych, jakie przydaje ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dodatkowo wskazuje o obowiązku podania pewnych szczególnych informacji w przypadku na przykład osób, które będąc usługodawcą, wykonują zawód uzależniony od spełnienia określonych wymagań. Co więcej nakazuje ona posiadanie regulaminu, jeśli sklep sprzedaje swoje produkty lub usługi przy pomocy Internetu. Regulamin sklepu internetowego również jest swoista informacją dla klienta w szczególności o rodzaju świadczonych usług, wymaganiach technicznych, jakie należy spełnić by móc korzystać z serwisu, jak również warunki reklamacji czy rozwiązania umowy (art. 8).

Pewne obowiązki informacyjne zawarte są również w kodeksie cywilnym i jego art. 66[1], który stanowi o podstawowych informacjach, jakie przedsiębiorca składający ofertę jest zobowiązany przesłać drugiej stronie, w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Są to informacje o:

1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

Co więcej, także ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 wskazuje na pewne wymogi informacyjne względem klienta, z których najważniejszy to ten wskazujący na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych. Z  tego względu należy takiego klienta poinformować o: swoich danych adresowych, celu zbierania danych klienta, prawie do dostępu do tych danych oraz co ważne, dobrowolności ich podania. Ponadto, obowiązek informacyjny pojawia się również wówczas, gdy klient poprosi sprzedawcę przetwarzającego dane o jego zrealizowanie do czego także ma prawo.

Gdzie umieścić informacje dla klienta sklepu internetowego

Prawo nie reguluje jednoznacznie w jakim miejscu ma znaleźć się informacja sprzedawcy skierowana do konsumentów, jednakże zastrzega, że musi ona być dostępna dla każdego potencjalnego klienta. Jeśli nawet ma on problemy z zapoznaniem się z potrzebnymi informacjami to wówczas może zwrócić się do sprzedającego o to by mu je udostępnił, w taki sposób, by ten mógł się z nimi zapoznać (na przykład wysłać e-mailem w formacie odpowiadającym kupującemu).

Informacje mogą znajdować się bezpośrednio na stronie Internetowej, na przykład z boku opisów oferowanych towarów lub zawarte w regulaminie sklepu internetowego, który każdy e-przedsiębiorca powinien posiadać. Należy pamiętać, że przepisów o sprzedaży na odległość, czyli także tych dotyczących informacji nie stosuje się do umów sprzedaży w postaci licytacji, co niekiedy jest również praktykowane przez sklepy Internetowe.

Zamieszczając informacje w naszym regulamin sklepu internetowego uważajmy na potencjalne klauzule niedozwolone, czyli zapisy które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów. Przykładowe klauzul niedozwolone możemy przeczytać w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

Czy istnieją sankcje za brak wymaganych informacji

Tak istnieją sankcje za braki informacyjne ze strony przedsiębiorcy, gdyż kompetentny organ państwowy, w tym wypadku jest nim Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może uznać braki informacyjne sprzedawcy za godzenie w interesy konsumentów i nałożyć na sklep karę w wysokości 10% przychodu obliczonego za poprzedni rok rozliczeniowy.

Istnieją też sankcje natury cywilnoprawnej, gdyż konsument nieodpowiednio poinformowany przez sprzedawcę (na przykład poprzez umieszczanie przez niego niedozwolonych klauzul umownych) lub gdy tej informacji w ogóle brakuje, nie jest nimi związany.

4.75 avg. rating (95% score) - 4 votes

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *