Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Posts Tagged "napisanie regulaminu do sklepu internetowego"

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

By on sie 22, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

Sprzedawca internetowy stał się w ostatnich latach coraz popularniejszym zawodem , ze względu na ogromny wzrost wykorzystywania Internetu do celów handlowych, co jest związane z ogromnym zapotrzebowaniem ze strony konsumentów. Handel w Internecie jest bardzo wygodny, szybki i stosunkowo prosty tak dla sprzedawcy, jak i konsumenta, jednak prawodawstwo stawia przed obiema stronami pewne wymogi oraz obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacji, który leży po stronie sprzedawcy. O czym należy poinformować na stronie i w regulaminie Sklepu Internetowego Obowiązek informacyjny ma na celu dostarczenie wiedzy dla potencjalnego klienta na temat obszaru działalności sklepu, danych kontaktowych oraz zasad na podstawie których dokona zakupu i ewentualnej reklamacji produktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, obowiązek informacji klienta musi zostać spełniony przez sprzedawcę najpóźniej w chwili przedstawienia mu propozycji zawarcia umowy.  W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży przez Internet, chwila przedstawienia umowy trwa niejako permanentnie stąd też niektóre informacje muszą znajdować się na stronie internetowej sprzedawcy np. w regulamin sklepu internetowego. Jakie więc informacje są wymagane przez prawo? Art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów praz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 271 ze zm.) podaje katalog przykładowych informacji, jakie należy przedstawić konsumentowi, czyli: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcyoraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, atakże numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, 2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, 3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególnościcła i podatki, 4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, 5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,o których mowa w art. 10 ust. 3 (na przykład gdy świadczenie usług zostało rozpoczęte, dostarczania prasy czy usług w zakresie gier hazardowych), 7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość,jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy, 8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mającharakter wiążący, 9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłelub okresowe, 10) miejscu i sposobie składania reklamacji, 11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 (gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony to każda ze stron...

Czytaj dalej