Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Posts Tagged "nowy regulamin sklepu internetowego"

Czas + klauzule niedozwolone = audyt regulaminu

Czas + klauzule niedozwolone = audyt regulaminu

By on wrz 6, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

Tytuł niniejszego wpisu to jednocześnie przypomnienie dla wszystkich przedsiębiorców, że niezmierne ważne jest regularne i systematyczne audytowanie swojego regulaminu pod kątem klauzul niedozwolonych. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa UOKiK co raz bardziej przypomina ogromny wieżowiec, który co istotne co raz szybciej pnie się w górę (jak wynika z badań przeprowadzonych przez serwis KlauzuleNiedozwolone.pl to już blisko 5 nowych klauzul niedozwolonych dziennie od początku tego roku). Klauzule niedozwolone to powód do strachu? W pewnym sensie tak, ale przedsiębiorca powinien je traktować nieco jak konkurenta, z którym trzeba utrzymywać stosunki i być w ciągłym kontakcie. W ten sposób przedsiębiorca nigdy nie da się zaskoczyć i zawsze wyprzedzi jego kolejny ruch. Pamiętajmy, że nie ma zamkniętej listy klauzul niedozwolonych. To czy dany zapis jest niedozwolony wynika z ogólnej definicji klauzul niedozwolonych, a tutaj muszą być spełnione dwie przesłanki: 1) sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz 2) rażące naruszenie interesów konsumentów. Dodajmy, że obie przesłanki muszą być spełnione łącznie – dopiero wtedy możemy mówić o klauzuli niedozwolonej. Audyt regulaminu to lek na całe zło? Każdy dobry lekarz powie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Systematycznie przeprowadzany audyt regulaminu to właśnie profilaktyka, która jeżeli będzie dobrze stosowana to pozwoli uniknąć dalszych skutków w postaci ryzyka posiadania klauzul niedozwolonych i pozwu za ich stosowanie. Reasumując – dobry regulamin, to regulamin bezpieczny i dopasowany do konkretnego biznesu, ale także pozbawiony klauzul niedozwolonych i poddany regularnemu...

Czytaj dalej
Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

By on sie 22, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

Sprzedawca internetowy stał się w ostatnich latach coraz popularniejszym zawodem , ze względu na ogromny wzrost wykorzystywania Internetu do celów handlowych, co jest związane z ogromnym zapotrzebowaniem ze strony konsumentów. Handel w Internecie jest bardzo wygodny, szybki i stosunkowo prosty tak dla sprzedawcy, jak i konsumenta, jednak prawodawstwo stawia przed obiema stronami pewne wymogi oraz obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacji, który leży po stronie sprzedawcy. O czym należy poinformować na stronie i w regulaminie Sklepu Internetowego Obowiązek informacyjny ma na celu dostarczenie wiedzy dla potencjalnego klienta na temat obszaru działalności sklepu, danych kontaktowych oraz zasad na podstawie których dokona zakupu i ewentualnej reklamacji produktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, obowiązek informacji klienta musi zostać spełniony przez sprzedawcę najpóźniej w chwili przedstawienia mu propozycji zawarcia umowy.  W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży przez Internet, chwila przedstawienia umowy trwa niejako permanentnie stąd też niektóre informacje muszą znajdować się na stronie internetowej sprzedawcy np. w regulamin sklepu internetowego. Jakie więc informacje są wymagane przez prawo? Art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów praz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 271 ze zm.) podaje katalog przykładowych informacji, jakie należy przedstawić konsumentowi, czyli: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcyoraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, atakże numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, 2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, 3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególnościcła i podatki, 4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, 5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,o których mowa w art. 10 ust. 3 (na przykład gdy świadczenie usług zostało rozpoczęte, dostarczania prasy czy usług w zakresie gier hazardowych), 7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość,jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy, 8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mającharakter wiążący, 9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłelub okresowe, 10) miejscu i sposobie składania reklamacji, 11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 (gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony to każda ze stron...

Czytaj dalej
Czym są klauzule niedozwolone

Czym są klauzule niedozwolone

By on lip 13, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

W przepisach cywilnych obowiązujących w naszym kraju istnieje zasada prawa wedle której istnieje tak zwana swoboda umów, czyli kontrahenci mogą ustalić warunki umowy wedle swojej woli. Bardzo często się zdarza, że ta swoboda jest mylnie interpretowana, czego efektem jest pojawianie się w umowach zapisów, które są niekorzystne dla jednej ze stron umowy. Są to tak zwane klauzule niedozwolone. Z taką sytuacją spotykamy się na co dzień, a za przykład należy podać umowy z bankami, operatorami telekomunikacyjnymi czy ubezpieczalniami, a także regulaminy sklepu internetowego. Wyżej wymienione podmioty nakazują zazwyczaj swoim klientom podpisanie tak skonstruowanych umów, czy korzystanie z tak określonych wzorców i regulaminów, nie dając możliwości negocjowania niekorzystnych lub nieodpowiednich dla nich warunków. Co to jest klauzula niedozwolona Klauzula niedozwolona, zwana także klauzulą abuzywną, to takie postanowienie zawarte w umowie, które nie zostało uzgodnione w sposób zindywidualizowany z klientem (klient nie miał rzeczywistego wpływu na jego kształt), a jednocześnie kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy. Dodajmy jednak, że o tej instytucji możemy mówić jedynie w sytuacji, gdy klientem jest konsument (o klauzula niedozwolonych nie możemy mówić w stosunkach między przedsiębiorcami albo osobami prywatnymi). Zgodnie z brzmieniem artykułu art. 385[1] par. 1 Kodeksu cywilnego niedozwolona klauzula umowna nie może dotyczyć głównego świadczenie zawartej między stronami umowy (np. cena, wynagrodzenie), a tylko świadczeń pobocznych lub pobocznych regulacji. Ostatecznie jednak klauzula niedozwolona wpływa niekorzystnie na prawa i obowiązki konsumenta. Przykłady klauzul niedozwolonych Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzi i aktualizuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr powstaje na podstawie wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Katalog klauzul jest otwarty i ciągle się powiększa, średnio 2013 roku przybywa 5 nowych klauzul niedozwolonych dziennie. Do najczęściej spotykanych klauzul niedozwolonych należą: uprawnienie przedsiębiorcy do jednostronnej zmiany umowy; (wpis 756 ,2006) uniemożliwienie rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy czy rozwiązanie umowy przez klienta; (wpis 344, 1 mar 05) umożliwienie rozwiązania, odstąpienia lub rozwiązania pod warunkiem zapłaty określonej kary; (wpis 15, 15 paź 02) wprowadzenie do umowy gorszych niż przydaje ustawa warunków gwarancji; (wpis 3100, 8 maj 12) upoważnienie przedsiębiorcy do zmiany regulaminu świadczenia usług lub umowy z nim związanej bez poinformowania klienta; (wpis 3434, 31 lip 12) pobieranie wyimaginowanych i bezpodstawnych opłat (np. „za rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji w kwocie 20,00 zł”)...

Czytaj dalej
Kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

Kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego

By on cze 21, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

W tym wpisie odpowiemy kiedy warto przeprowadzić audyt regulaminu sklepu internetowego. Przy odpowiedzi na tak postawione pytania trzeba przede wszystkim wskazać dwa główne czynnik, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy ocenie częstotliwości przeprowadzania audytu regulaminu sklepu internetowego. Mamy tutaj na myśli zmiany prawa oraz aktualizacje rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Pomijam w tym miejscu zmiany wprowadzane w samym sklepie, gdyż naturalną rzeczą w takim wypadku jest dokonywania również odpowiednich zmian w regulaminie sklepu internetowego. Zmiany prawa dotyczące regulaminu sklepu internetowego Dla regulaminu sklepu internetowego najważniejszych jest kilka aktów prawnych, które wymienimy powyżej. Prowadząc sklep internetowy powinniśmy w miarę na bieżąco śledzić zmiany dotyczące tych ustaw, gdyż może to mieć również znaczenie dla regulaminu naszego sklepu internetowego. Akty podstawowe dla regulaminu sklepu internetowego to: Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. nr 22, poz. 271 ze zm.) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. nr 141, poz. 1176 ze zm.) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz.u. nr 133, poz. 883 ze zm.) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (dz.u. nr 173, poz. 1807 ze zm.) Ustawy wymienione pod numerem 2 i 3 powinniśmy szczególnie pilnie obserwować, gdyż w niedługim czasie (najpóźniej do połowy przyszłego roku) zostaną one uchylone i zastąpione nową ustawą o prawach konsumentów. Natomiast kwestie dotyczące reklamacji składanej przez klientów zostaną przeniesione do kodeksu cywilnego. Z naszej strony zalecamy regularny przegląd zmian w powyższych ustawa z częstotliwością co najmniej 2-3 miesięcy. Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego Jednym z istotniejszych zagrożeń dla sklepu internetowego jest posiadanie w nim klauzul niedozwolonych. Szczególnie niebezpieczne jest posiadanie klauzuli niedozwolonej wpisanej już do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezes UOKiK – tutaj obok ryzyka pozwu o stosowanie klauzuli niedozwolonej możemy się również narazić na wymierzenie przez UOKiK kary finansowej w wysokości do 10 % naszych przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Rejestr klauzul niedozwolonych jest dość mocno rozbudowany – na dzień dzisiejszy posiada już blisko 5000 wpisów. W...

Czytaj dalej