Kompleksowy audyt regulaminu sklepu lub serwisu internetowego. Sprawdzamy również umowy

Posts Tagged "wzór sklepu regulamin"

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

Obowiązki informacyjne Sprzedawcy Internetowego

By on sie 22, 2013 in Blog o audytach | 0 komentarzy

Sprzedawca internetowy stał się w ostatnich latach coraz popularniejszym zawodem , ze względu na ogromny wzrost wykorzystywania Internetu do celów handlowych, co jest związane z ogromnym zapotrzebowaniem ze strony konsumentów. Handel w Internecie jest bardzo wygodny, szybki i stosunkowo prosty tak dla sprzedawcy, jak i konsumenta, jednak prawodawstwo stawia przed obiema stronami pewne wymogi oraz obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacji, który leży po stronie sprzedawcy. O czym należy poinformować na stronie i w regulaminie Sklepu Internetowego Obowiązek informacyjny ma na celu dostarczenie wiedzy dla potencjalnego klienta na temat obszaru działalności sklepu, danych kontaktowych oraz zasad na podstawie których dokona zakupu i ewentualnej reklamacji produktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa cywilnego, obowiązek informacji klienta musi zostać spełniony przez sprzedawcę najpóźniej w chwili przedstawienia mu propozycji zawarcia umowy.  W przypadku zawierania umowy kupna-sprzedaży przez Internet, chwila przedstawienia umowy trwa niejako permanentnie stąd też niektóre informacje muszą znajdować się na stronie internetowej sprzedawcy np. w regulamin sklepu internetowego. Jakie więc informacje są wymagane przez prawo? Art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów praz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 271 ze zm.) podaje katalog przykładowych informacji, jakie należy przedstawić konsumentowi, czyli: 1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcyoraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, atakże numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, 2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu, 3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególnościcła i podatki, 4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia, 5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, 6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków,o których mowa w art. 10 ust. 3 (na przykład gdy świadczenie usług zostało rozpoczęte, dostarczania prasy czy usług w zakresie gier hazardowych), 7) kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość,jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy, 8) terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mającharakter wiążący, 9) minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłelub okresowe, 10) miejscu i sposobie składania reklamacji, 11) prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3 (gdy czas trwania umowy nie jest oznaczony to każda ze stron...

Czytaj dalej